8ª Legislatura - 1977/1982

Data Inicial: 01/01/1977

Data Final: 31/12/1982

Data Eleição: 01/01/1977

Carlos Veronezi
Itsuo Morishigue
Kumeo Yamani
Minoru Sazaki
Shigeru Shida
Takahiro Shirazawa
Vicente Mitihiro Ishikawa
Waldemar da Silva Pereira
Waldomiro Olavo Pereira