6ª Legislatura - 1969/1972

Data Inicial: 01/01/1969

Data Final: 31/12/1972

Data Eleição: 01/01/1969

Décio Nogueira Figueiredo
Haruichi Sakita
Kazumi Hashimoto
Shigeyuki Toyoshima
Takeo Kimura
Tomoya Shida
Wilson Modro
Yashishi Itagaki
Yasuhiko Yamanaka