3ª Legislatura - 1956/1959

Data Inicial: 01/01/1956

Data Final: 31/12/1959

Data Eleição: 01/01/1956

Amílcar Rocha
Antenor Vieira de Sá
Atsushi Taniguchi
Hirayuki Kobayashi
Issac de Andrade Freitas
Lino de Lorena Peixoto
Luiz Misuko Ikeda
Mamoru Taroda
Paulo Seizi Zakimi
Toboru Nishi
Vitório Higashi